Regulamin uczestnictwa w konferencji

Regulamin uczestnictwa w konferencjach Logistics Manager Meetings:

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie konferencje dostępne na stronie www.logistics-manager.pl oraz www.konferencje.logistics-manager.pl organizuje są przez firmę Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 3. Konferencja – usługa szkoleniowa, odbywająca się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora w oparciu o program podany na stronie konferencje.logistics-manager.pl, równoznaczna z określeniem „Logistics Manager Meeting”.
 4. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Logistics Manager Meetings realizowanym przez Organizatora i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 5. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na usługi szkoleniowe z Organizatorem.
 6. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.1, umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa. W Formularzu Zgłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, liczbę Uczestników. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://www.konferencje.logistics-manager.pl,
 2. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Konferencji.

III. Warunki uczestnictwa oraz płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny dla menedżerów sektora logistyki, łańcucha dostaw, magazynowania, transportu.
 2. Konferencja jest płatna dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL. Mianem dostawców są określone wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom transportowym, spedycyjnym i logistycznym np. kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe lub leasingowe, producenci opon, ciągników, naczep, olei, systemów telematycznych , GPS-ów itp.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w celu określenia przynależności branżowej uczestników.
 4. Faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji zostanie wystawiona po spotkaniu przez Media4Business Sp. z o.o. (Organizatora). Wpłaty należy dokonywać w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 5. Rezygnacje z udziału przyjmowanie są w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.
 6. W przypadku nieodwołania uczestnictwa i nie wzięcia udziału w Logistics Manager Meeting, firma (reprezentowana przez Uczestnika) jest zobowiązana ponieść pełne koszty związane z udziałem w Konferencji.
 7. Do 3 dni przed Konferencją można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za zgłoszone osoby.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.
 9. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

IV. Ochrona danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Media4Business sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pniewskiego 18, w celach wydawniczych i marketingowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika.
 1. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy lub partnerzy biznesowi. Dane osobowe w trakcie realizacji zgłoszeń mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki z fakturą VAT.
 1. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600.
 4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Uczestników innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

V. Prawa autorskie

 1. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Logistics Manager Meeting, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Logistics Manager Meeting nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.

Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.)

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej konferencje.logistics-manager.pl.
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.